Informácie o spracúvaní osobných údajov

Právny rámec GDPR
Ochrana osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679.

Prevádzkovateľ 
Prevádzkovateľom je spoločnosť GEOIG, s.r.o., so sídlom: Komenského 67, Smolenice , 91904, Slovenská republika, IČO: 44 189 389, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 22110/T („GEOIG, s.r.o.“).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie obchodného kontaktu, zákazky, objednávky, zmluvy alebo, aby bolo možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.

Príjemcovia osobných údajov
GEOIG, s.r.o. poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:
• súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady;
• iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov, alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov GEOIG, s.r.o., alebo je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín
V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov
Právo na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia.

Právo na opravu údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv voči GEOIG, s.r.o.
Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese GEOIG, s.r.o., so sídlom: Komenského 67, Smolenice , 91904, alebo elektronicky na emailovej adrese: GDPR@geoig.sk

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje 
Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba povinná takéto údaje poskytnúť prevádzkovateľovi. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, prevádzkovateľ odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 
Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Zdroje údajov
Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb, zároveň môže získavať osobné údaje z verejne prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy alebo v súvislosti s plnením ich právomocí, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, rozhodnutí alebo zmluvy.

 Spracúvané údaje:

 • kontaktné údaje – meno, priezvisko, akademický titul, adresa sídla/trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, telefónne číslo, pri objednávkach týkajúcich sa katastra nehnuteľností LV aj ostatné verejne prístupné údaje,
 • zmluvné údaje – objednávka alebo zmluva uzatvorená s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov,
 • platobné informácie – číslo bankového účtu,
 • údaje o korešpondencii a komunikácii – e-mailová, poštová korešpondencia,
 • kontaktné údaje zamestnancov dodávateľa – v závislosti od predmetu uzatvorenej zmluvy a účelu spracúvania, môžeme tiež spracúvať údaje zamestnancov obchodných partnerov a dodávateľov,
 • osobné údaje odborne spôsobilých osôb – pri príprave cenových ponúk, verejného obstarávania alebo inej súťaže, pre dokladanie dokladov o odbornej spôsobilosti sú to aj dátum narodenia, identifikačné číslo autorizácie alebo osvedčenia, trvalý pobyt.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • administratíva – vedieme záznamy o všetkých našich klientoch, zákazníkoch, dodávateľoch a obchodných partneroch. Tieto údaje vedieme z dôvodu, aby bolo možné plniť potrebné objednávky, zmluvy, alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu. Taktiež tieto osobné údaje používame na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov.
 • dane a účtovníctvo – za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.

Kto má prístup k osobným údajom:

 • k vašim osobným údajom majú prístup len poverení zamestnanci a sú viazaní mlčanlivosťou,
 • osobné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami – sprostredkovateľmi, ktorí konajú v našom mene, napríklad ako poskytovatelia služieb alebo subdodávatelia. V takýchto prípadoch spracúvajú tieto tretie strany vaše osobné údaje len na daný účel a iba v súlade s našimi pokynmi,
 • zamestnanci prevádzkovateľa majú prístup k osobným údajom, ktoré sú bežne používané na komunikáciu a voľne prístupné ako napríklad – mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, meno a pod.

Uchovávanie osobných údajov: 

 • údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracúvania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom, ďalej garančnej doby a doby riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov,
 • nepotrebné osobné údaje likvidujeme, pričom k ich vymazaniu a likvidácii dôjde vždy najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení zmluvného vzťahu alebo iného právneho základu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.