úvod

služby

referencie

galéria

kontakt

 

Geodetické práce v investičnej výstavbe

- zameranie územia pre projekt (predrealizačné zameranie)

- vytýčenie stavieb

- kontrolné merania počas výstavby

- zameranie skutočného vyhotovenia stavieb

- činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v zmysle zákona č.215/1995 Z.z.

 


Geodetické práce v katastri nehnuteľností

- geometrické plány, adresné body

- podklady pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

- vytyčovanie hraníc pozemkov

- činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v katastri nehnuteľností v zmysle zákona č. 215/1995 Z.z.

 


Špeciálne geodetické práce

- meranie zvislých a vodorovných posunov a deformácií stavebných objektov, strojných a technologických zariadení

(budovy, mosty, priehrady, turbokompresory, rotačné pece)

- určenie geometrických parametrov žeriavových dráh a žeriavov

- určenie geometrických parametrov pozemných a visutých lanových dráh

- budovanie vytyčovacích sietí a lokálnych sietí

 


Vývoj geodetického softvéru na objednávku

  • Geodetické a kartografické práce oceňujeme na základe  sadzobníka  z roku 2011 s odporúčaným rozpätím cien.

© 2019 GEOIG, s.r.o.